Koulutusohjelmat

TRAKTORI TIELIIKENTEESSÄ

Seuraava kurssi: Ei ilmoitettuja kursseja

 • tek­ni­set mää­ri­tel­mät
 • ajo­kort­ti- ja ammat­ti­pä­te­vyys­sää­dök­set
 • trak­to­rien ja -yhdis­tel­mien mas­sat ja mitat
 • yli­kuor­ma ja yli­kuor­ma­mak­su
 • kuor­man var­mis­ta­mi­nen
 • trak­to­reis­sa käy­tet­tä­vä polt­toai­ne ja polt­toai­ne­mak­su
 • ajo- ja lepoai­ka­sää­dök­set
 • lii­ken­ne­lu­pa­vaa­ti­muk­set
 • eri­lai­set kul­je­tuk­set trak­to­ril­la

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan ja ilta­päi­vä­kah­vin

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

KULJETUSALAN SÄÄDÖKSET

Seuraava kurssi: Ei ilmoitettuja kursseja

 • Ajo- ja lepoai­ka­sää­dän­tö
 • Kuor­man var­mis­ta­mi­nen
 • Ajo­neu­von mitat ja mas­sat
 • Laki lii­ken­teen pal­ve­luis­ta
 • Tie­lii­ken­ne­la­ki

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lia, kah­vit ja voi­lei­pä­tar­joi­lun kurs­sin ajan.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS KUORMA-AUTON KULJETTAJILLE (TIETURVA 1)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja, linkki SPEK:n sivuilla
Koulutus suoritetaan netissä: e-tieturva.fi

 • kou­lu­tuk­sen joh­dan­to
 • tiel­lä työs­ken­te­lyn vaa­rat ja ongel­mat
 • tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen
 • tur­val­li­suus työ­ko­neen kul­jet­ta­mi­ses­sa
 • varau­tu­mi­nen onnet­to­muus­ti­lan­tei­siin
 • työ­tur­val­li­suus­teh­tä­vät kul­jet­ta­jan näkö­kul­mas­ta
 • KOE

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta: Tie­tur­va netis­sä suo­ri­tet­tu­na on ilmai­nen, kort­ti­hin­ta löy­tyy SPEK:n sivuil­ta

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJA (PERUSKURSSI):

Seuraavat kurssit: 22. - 24.10.2020 NURMO, hotelli Fooninki

 • eri­kois­kul­je­tus­ten lii­ken­tee­noh­jaa­ja, toi­mi­joi­den vas­tuut
 • eri­kois­kul­je­tus­lu­pa, mer­kin­nät, lain­sää­dän­töä
 • lii­ken­tee­noh­jaa­jan varus­teet, varoi­tusau­to ja toi­min­ta
 • lii­ken­tee­noh­jaus
 • eri­kois­kul­je­tus­ten val­von­ta
 • sil­lan­val­von­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 900 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 € ja Tra­ficom veloit­taa suo­raan EKL-kor­tin osal­lis­tu­jal­ta 40 € (EKL-pää­tös)
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan sekä ilta­päi­vä­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJA (TÄYDENNYSKURSSI)

Seuraavat kurssit: 7.11.2020 NURMO, hotelli Fooninki

 • eri­kois­kul­je­tus­sää­dök­siä
 • oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det
 • lupaeh­dot
 • eri­kois­kul­je­tuk­sen kul­jet­ta­ja­na toi­mi­mi­nen
 • eri­kois­kul­je­tuk­sen lii­ken­tee­noh­jaus
 • poik­keus­ti­lan­teet, vas­tuut
 • sil­lan­val­von­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 200 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan ja ilta­päi­vä­kah­vin. Tra­ficom veloit­taa suo­raan EKL-kor­tin osal­lis­tu­jal­ta 40€ (EKL-pää­tös)
Sil­lan­val­von­ta pel­käs­tään (jo EKL-oikeu­den omaa­vil­le) 30 € + alv. ja kort­ti 20 €

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

KULJETUSALAN VESIHYGIENIAKOULUTUS (VESIHYGIENIAKORTTI)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • lain­sää­dän­tö ja talous­ve­den val­von­ta
 • veden han­kin­ta ja kul­jet­ta­jan toi­min­ta raa­ka­ve­si­läh­dea­lueil­la
 • veden käsit­te­ly kul­jet­ta­jan näkö­kul­mas­ta
 • vesi­joh­to­ver­kos­tot ja ver­kos­to­työt­kul­jet­ta­jan näkö­kul­mas­ta
 • ris­kien hal­lin­ta kul­jet­ta­jan omas­sa toi­min­nas­sa
 • näyt­teen­ot­to ja hygie­nia
 • yhteen­ve­to päi­vän vesi­lai­tos­tek­nii­kan ja hygie­nian aiheis­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. ja 15 €/ kort­ti. Lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €. Kort­ti on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vesi­lai­tok­siin ja/tai -ver­kos­toi­hin
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan ja ilta­päi­vä­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

KULJETTAJANA YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA (TYÖTURVAKORTTI)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • nol­la tapa­tur­man peri­aa­te
 • työ­tur­val­li­suus­vas­tuut
 • yhtei­sen työ­pai­kan mää­ri­tel­mä ja toi­mi­joi­den roo­lit
 • yhtei­sen työ­pai­kan kuor­mi­tus­te­ki­jöi­tä ja vaa­ro­ja
 • KOE

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 105 € + alv.  lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, kor­tin ja kah­vi­tuk­sen sekä ja voi­lei­pä­tar­joi­lun.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

ERIKOISKULJETUKSET

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • eri­kois­kul­je­tus­sää­dök­set
 • oikeu­det ja vel­vol­li­suu­det
 • lupaeh­dot
 • kul­jet­ta­ja­na toi­mi­mi­nen, lii­ken­tee­noh­jaus

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, tulo­kah­vin ja voi­lei­vän, ruo­kai­lun ja ilta­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

AJO- JA LEPOAIKA-ASETUS, PIIRTURIT JA VALVONTA

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • ajo- ja lepoai­ka-ase­tus
 • piir­tu­rin käyt­tö
 • ana­lo­gi­nen ja digi­taa­li­nen piir­tu­ri
 • val­von­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, kah­vi­tuk­sen ja voi­lei­pä­tar­joi­lun.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

AJO- JA LEPOAIKA-ASETUS, KUORMAN SIDONTA

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • kul­jet­ta­jaa kos­ke­vat ajan­ta­sai­set sää­dök­set
 • ajo- ja lepoai­ka-ase­tus
 • kuor­man sidon­ta­mää­räyk­set
 • kuor­man sidon­nan esi­merk­ke­jä

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, tulo­kah­vin, ruo­kai­lun ja ilta­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

ENNAKOIVA AMMATTILAINEN (ennakoivan ajon koulutus/teoria)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • ajo­val­mius ja työ­hy­vin­voin­ti
 • ajo­neu­von kun­to ja tar­kas­tuk­set
 • jär­ke­vä ajo­käyt­täy­ty­mi­nen
 • talou­del­li­nen ajo­ta­pa

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta: 100 € + alv. lisäk­si ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kah­vi­tuk­sen ja ruo­kai­lun.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

AMMATTIKULJETTAJAN ENSIAPU

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • onnet­to­muus­ti­lan­ne
 • ensia­pu
 • ter­veys ja tur­val­li­suus kul­jet­ta­jan työs­sä

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 120 € + alv. sisäl­tää SPR:n rekis­te­röin­ti­mak­sun, lisäk­si veloi­te­taan  mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 € (alv. 0%)
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, aamu­pa­lan, lou­naan ja ilta­päi­vä­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le

KULJETTAJAA KOSKEVA TIELIIKENTEEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • ammat­ti­pä­te­vyy­det
 • tie­lii­ken­ne­la­ki, uudis­tu­nut TLL
 • rikos­la­ki 23 Luku

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 10 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, aamu­pa­lan, lou­naan ja ilta­päi­vä­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le