Koulutusohjelmat

TRAKTORI TIELIIKENTEESSÄ

Seuraava kurssi: Ei ilmoitettuja kursseja

 • tek­ni­set määritelmät
 • ajo­kort­ti- ja ammattipätevyyssäädökset
 • trak­to­rien ja -yhdis­tel­mien mas­sat ja mitat
 • yli­kuor­ma ja ylikuormamaksu
 • kuor­man varmistaminen
 • trak­to­reis­sa käy­tet­tä­vä polt­toai­ne ja polttoainemaksu
 • ajo- ja lepoaikasäädökset
 • lii­ken­ne­lu­pa­vaa­ti­muk­set
 • eri­lai­set kul­je­tuk­set traktorilla

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan ja iltapäiväkahvin

Ilmoit­tau­du kurssille

KULJETUSALAN SÄÄDÖKSET

Seuraava kurssi: Ei ilmoitettuja kursseja

 • Ajo- ja lepoaikasäädäntö
 • Kuor­man varmistaminen
 • Ajo­neu­von mitat ja massat
 • Laki lii­ken­teen palveluista
 • Tie­lii­ken­ne­la­ki

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lia, kah­vit ja voi­lei­pä­tar­joi­lun kurs­sin ajan.

Ilmoit­tau­du kurssille

TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS KUORMA-AUTON KULJETTAJILLE (TIETURVA 1)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja, linkki SPEK:n sivuilla
Koulutus suoritetaan netissä: e-tieturva.fi

 • kou­lu­tuk­sen johdanto
 • tiel­lä työs­ken­te­lyn vaa­rat ja ongelmat
 • tur­val­li­suu­den varmistaminen
 • tur­val­li­suus työ­ko­neen kuljettamisessa
 • varau­tu­mi­nen onnettomuustilanteisiin
 • työ­tur­val­li­suus­teh­tä­vät kul­jet­ta­jan näkökulmasta
 • KOE

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta: Tie­tur­va netis­sä suo­ri­tet­tu­na on ilmai­nen, kort­tia ei enää saa pyy­tä­mäl­lä­kään. Tie­tur­van suo­rit­ta­jal­le tulee todis­tus annet­tuun säh­kö­pos­tiin. Ilmoit­tau­du kurssille

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJA (PERUSKURSSI):

Seuraavat kurssit: 14.-16.8.2024, hotelli Fooninki NURMO / SEINÄJOKI

 • eri­kois­kul­je­tus­ten lii­ken­tee­noh­jaa­ja, toi­mi­joi­den vastuut
 • eri­kois­kul­je­tus­lu­pa, mer­kin­nät, lainsäädäntöä
 • lii­ken­tee­noh­jaa­jan varus­teet, varoi­tusau­to ja toiminta
 • lii­ken­tee­noh­jaus
 • eri­kois­kul­je­tus­ten valvonta
 • sil­lan­val­von­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 900 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 € ja Tra­ficom veloit­taa suo­raan EKL-kor­tin osal­lis­tu­jal­ta 40 € (EKL-pää­tös)
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan sekä iltapäiväkahvin.

Ilmoit­tau­du kurssille


ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJA (TÄYDENNYSKURSSI)

Seuraavat kurssit: 17.8.2024 hotelli Fooninki NURMO / SEINÄJOKI

 • eri­kois­kul­je­tus­sää­dök­siä
 • oikeu­det ja velvollisuudet
 • lupaeh­dot
 • eri­kois­kul­je­tuk­sen kul­jet­ta­ja­na toimiminen
 • eri­kois­kul­je­tuk­sen liikenteenohjaus
 • poik­keus­ti­lan­teet, vastuut
 • sil­lan­val­von­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta ruot­sin­kie­li­nen Vaa­sas­sa 245 € + alv. Kurs­si­hin­ta muu­toin 200 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin,  kah­vi­tar­joi­lun, lou­naan. Tra­ficom veloit­taa suo­raan EKL-kor­tin osal­lis­tu­jal­ta 40€ (EKL-pää­tös)

Ilmoit­tau­du kurssille

KULJETUSALAN VESIHYGIENIAKOULUTUS (VESIHYGIENIAKORTTI)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • lain­sää­dän­tö ja talous­ve­den valvonta
 • veden han­kin­ta ja kul­jet­ta­jan toi­min­ta raakavesilähdealueilla
 • veden käsit­te­ly kul­jet­ta­jan näkökulmasta
 • vesi­joh­to­ver­kos­tot ja ver­kos­to­työt kul­jet­ta­jan näkökulmasta
 • ris­kien hal­lin­ta kul­jet­ta­jan omas­sa toiminnassa
 • näyt­teen­ot­to ja hygienia
 • yhteen­ve­to päi­vän vesi­lai­tos­tek­nii­kan ja hygie­nian aiheista

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 120 € + alv. ja 15 €/ kort­ti. Lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €. Kort­ti on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa vesi­lai­tok­siin ja/tai -ver­kos­toi­hin
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, aamu­pa­lan, lou­naan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoit­tau­du kurssille

KULJETTAJANA YHTEISELLÄ TYÖPAIKALLA (TYÖTURVAKORTTI)

Seuraavat kurssit: 20.7.2024 klo 8-15 hotelli Krouvi KAUHAJOKI

 • nol­la tapa­tur­man periaate
 • työ­tur­val­li­suus­vas­tuut
 • yhtei­sen työ­pai­kan mää­ri­tel­mä ja toi­mi­joi­den roolit
 • yhtei­sen työ­pai­kan kuor­mi­tus­te­ki­jöi­tä ja vaaroja
 • KOE

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv.  lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, kor­tin ja aamu­pa­lan, lou­naan ja kahvitukset

Ilmoit­tau­du kurssille

ERIKOISKULJETUKSET

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • eri­kois­kul­je­tus­sää­dök­set
 • oikeu­det ja velvollisuudet
 • lupaeh­dot
 • kul­jet­ta­ja­na toi­mi­mi­nen, liikenteenohjaus

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, tulo­kah­vin ja voi­lei­vän, ruo­kai­lun ja ilta­kah­vin.

Ilmoit­tau­du kurssille

AJO- JA LEPOAIKA-ASETUS, PIIRTURIT JA VALVONTA

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • ajo- ja lepoaika-asetus
 • piir­tu­rin käyttö
 • ana­lo­gi­nen ja digi­taa­li­nen piirturi
 • val­von­ta

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, kah­vi­tuk­sen ja voileipätarjoilun.

Ilmoit­tau­du kurssille

AJO- JA LEPOAJAT, PIIRTURIT ja KUORMAN SIDONTA

Seuraavat kurssit: 27.7.2024 klo 8 - 15 hotelli Krouvi KAUHAJOKI

 • kul­jet­ta­jaa kos­ke­vat ajan­ta­sai­set säädökset
 • ajo- ja lepoaika-asetus
 • kuor­man sidontamääräykset
 • kuor­man sidon­nan esimerkkejä

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, mate­ri­aa­lin, tulo­kah­vin, ruo­kai­lun ja iltakahvin.

Ilmoit­tau­du kurssille

ENNAKOIVA AJAMINEN RASKAALLA AJONEUVOLLA (ennakoivan ajon koulutus/teoria)

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • ajo­val­mius ja työhyvinvointi
 • ajo­neu­von kun­to ja tarkastukset
 • jär­ke­vä ajokäyttäytyminen
 • talou­del­li­nen ajotapa

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta: 100 € + alv. lisäk­si ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää hotel­lin aamu­pa­lan, ruo­kai­lun ja kahvit.

Ilmoit­tau­du kurssille

AMMATTIKULJETTAJAN HÄTÄENSIAPU

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • onnet­to­muus­ti­lan­ne
 • ensia­pu
 • ter­veys ja tur­val­li­suus kul­jet­ta­jan työssä

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv.  lisäk­si veloi­te­taan  mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 € (alv. 0%)
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, aamu­kah­vin ja säm­py­län, lou­naan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoit­tau­du kurssille

KULJETTAJAA KOSKEVA TIELIIKENTEEN LAINSÄÄDÄNTÖ

Seuraavat kurssit: Ei ilmoitettuja kursseja

 • ammat­ti­pä­te­vyy­det
 • tie­lii­ken­ne­la­ki, uudis­tu­nut TLL
 • rikos­la­ki 23 Luku

Hinnasto:

Kurs­si­hin­ta 100 € + alv. lisäk­si veloi­te­taan mah­dol­li­nen ammat­ti­pä­te­vyy­den rekis­te­röin­ti 11 €
Sisäl­tää kou­lu­tuk­sen, aamu­kah­vin ja säm­py­län, lou­naan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoit­tau­du kurssille